Vanamõisa küla Kiti maaüksuse detailplaneering→→→→

Pihtla Vallavolikogu 25.01. 2017 a. otsusega nr 2 algatati Vanamõisa küla Kiti katastriüksuse detailplaneering eesmärgiga maaüksuse jagamine eraldi kinnistuteks, uute kinnistute maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, igale kinnistule 1 (üks) elamu ja kuni 2 (kaks) abihoone planeerimine ja paigaldamine, liikluskorralduse määramine,  keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeringualuse maaüksuse suurus on 7,65 ha.
Pihtla Vallavalitsus 06.02. 2017 a. korraldusega nr 24 otsustati mitte algatada Vanamõisa küla Kiti kü eelnimetatud detailplaneeringule strateegilist keskkonnamõju hindamist. Lähtuvalt eelhinnangust ei oma kavandatav tegevus eeldatavasti olulist 
strateegilist keskkonnamõju, kavandataval tegevusel puudub piiriülene keskkonnamõju. 

Pihtla Vallavolikogu 25.01.2017 otsus nr.2 - Detailplaneeringu algatamine
Pihtla Vallavalitsuse 06.02.2017 korraldus nr.24 - Strateegilise keskkonnamõju hindamise mittealgatamine
Saaremaa Vallavalitsuse 28.11.2017 korraldus nr.95 - Vanamõisa küla Kiti maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Enim loetud artiklid