Vanamõisa küla Ringi maaüksuse detailplaneering

Pihtla Vallavolikogu 25.01. 2017 a. otsusega nr 4 algatati Vanamõisa  küla Ringi kü. detailplaneering eesmärgiga maaüksuse jagamine eraldi kinnistuteks, uute kinnistute maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, igale kinnistule 1 (üks) elamu ja kuni 2 (kaks) abihoone planeerimine ja paigaldamine, liikluskorralduse määramine,  keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeringualuse maaüksuse suurus on 2,72 ha.
Pihtla Vallavalitsus 06.02. 2017 a. korraldusega nr 23 otsustati mitte algatada Vanamõisa küla Ringi kü eelnimetatud detailplaneeringule strateegilist keskkonnamõju hindamist. Lähtuvalt eelhinnangust ei oma kavandatav tegevus eeldatavasti olulist strateegilist keskkonnamõju, kavandataval tegevusel puudub piiriülene keskkonnamõju

Pihtla Vallavolikogu 25.01.2017 otsus nr.4 - Detailplaneeringu algatamine
Pihtla Vallavalitsuse 06.02.2017 korraldus nr.23Strateegilise keskkonnamõju hindamise mittealgatamine

Enim loetud artiklid