Laheküla Härgama detailplaneering

Pihtla Vallavolikogu 28.05 2014 a. otsusega nr 22 algatati Pihtla valla osal Laheküla Härgama maaüksuse detailplaneering. Planeeringu eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, planeeringualal 1 (üks) elamu ja ja 1 (üks) abihoone planeerimine ja paigaldamine, liikluskorralduse määramine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine.

Pihtla Vallavalitsus oma 09.06.2014 korraldusega nr 125 otsustas mitte algatada strateegilise keskkonnamõju hindamist eelpoolnimetatud detailplaneeringule. 

Volikogu 24.03.2016 otsus nr 16 -Detailplaneeringu kehtestamine
Volikogu 28.05.2014 otsus nr 22 - Detailplaneeringu algatamine
Vallavalitsuse 23.11.2015 korraldus nr 264 - vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Enim loetud artiklid