Laheküla Lagle detailplaneering

Planeeringu lahendus →→

Volikogu 27.10.2016 otsus nr 54 - Detailplaneeringu kehtestamine

Pihtla Vallavolikogu 24.09.2015 a. otsusega nr 43 algatati Pihtla valla Laheküla Lagle maaüksusel detailplaneering. Planeeringu eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, planeeringualal 1 (üks) elamu ja ja 2 (üks) abihoone planeerimine ja paigaldamine, liikluskorralduse määramine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine.

Pihtla Vallavalitsus oma 05.10.2015 korraldusega nr 221 otsustas mitte algatada strateegilise keskkonnamõju hindamist eelpoolnimetatud detailplaneeringule. 

Volikogu 24.09.2015 otsus nr 43 -Detailplaneeringu algatamine 

Enim loetud artiklid