Laheküla Lõugu detailplaneering

Planeeringu lahendus →→

Volikogu 27.10.2016 otsus nr 55 - Detailplaneeringu kehtestamine

Pihtla Vallavolikogu 22.10.2015 a. otsusega nr 44 algatati Pihtla valla Laheküla Lõugu maaüksusel detailplaneering. Planeeringu eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, planeeringualal 1 (üks) elamu ja ja 2 (üks) abihoone planeerimine ja paigaldamine, liikluskorralduse määramine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine.

Pihtla Vallavalitsus oma 22.10.2015 korraldusega nr 245 otsustas mitte algatada strateegilise keskkonnamõju hindamist eelpoolnimetatud detailplaneeringule. 

Volikogu 22.10.2015 otsus nr 44 -Detailplaneeringu algatamine 

Enim loetud artiklid