Laheküla Kõutsi detailplaneering

Pihtla Vallavolikogu 29.01.2015 a. otsusega nr 6 algatati Pihtla valla Laheküla Kõutsi maaüksusel detailplaneering. Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine kaheks eraldi kinnistuks, mõlemal maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, igale kinnistule 1 (üks) elamu ja ja 2 (üks) abihoone planeerimine ja paigaldamine, liikluskorralduse määramine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine.

Pihtla Vallavalitsus oma 23.02.2015 korraldusega nr 48 otsustas mitte algatada strateegilise keskkonnamõju hindamist eelpoolnimetatud detailplaneeringule. 

Volikogu 29.01.2015 otsus nr 6 -Detailplaneeringu algatamine

Enim loetud artiklid