Sagariste detailplaneering


DETAILPLANEERINGU ESKIISI LAHENDUS


Pihtla Vallavolikogu 30.01 2014 a. otsusega nr 4 algatati Pihtla valla osal Sagariste küla alal detailplaneering seoses kuni 7 (seitsme ) tuugeni paigaldamisega 
Pihtla Vallavalitsus oma 10.02.2014 korraldusega nr 29 otsustas algatada strateegilise keskkonnamõju hindamise eelpoolnimetatud detailplaneeringule. 

Detailplaneeringu koostamise, algatamise ja strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamise otsustega on võimalik tutvuda Pihtla valla kodulehel www.pihtlavv.ee, Pihtla Vallavalitsuses (Pihtla küla Pihtla vald 94101 Saaremaa, tel 45 30281) E-R 8.00-16.00. 

Vallavalitsuse 09.06.2014 korraldus nr.126 Detailplaneeringu KSH heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine ja korralduse 126 lisa 

Sagariste küla tuugenite paigaldamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine - programmi eelnõu 

Volikogu 30.01.2014 otsus nr 4 -Detailplaneeringu algatamine 
Vallavalitsuse 10.02.2014 korraldus nr.29 

Vallavalitsuse 30.03.2015 korraldus nr 67 - Detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine 

Enim loetud artiklid