Kailuka detailplaneering

Posted in Uncategorised

 

 Kailuka küla Rassi, Põõsa, Võpsiku, Sambla ja Sambliku maaüksuste detailplaneering

 

Pihtla Vallavolikogu 25.01. 2017 a. otsusega nr 3 algatati Pihtla valla Kailuka   küla Rassi mü, Põõsa mü, Võpsiku kü, Sambla kü ning Sambliku kü detailplaneering eesmärgiga maaüksuste jagamine eraldi kinnistuteks, uute kinnistute maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, igale kinnistule 1 (üks) elamu ja kuni 2 (kaks) abihoone planeerimine ja paigaldamine, piirkonna liikluskorralduse määramine, juurdepääsu tagmine planeeringu alale,  keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeringualuste maaüksuste kogu suurus on 27,54 ha Pihtla Vallavalitsus 06.02. 2017 a. korraldusega nr 22 otsustati mitte algatada Kailuka küla Rassi mü,  Põõsa mü,  Võpsiku kü, Sambla kü ning Sambliku kü eelnimetatud detailplaneeringule strateegilist keskkonnamõju hindamist. Lähtuvalt  eelhinnangust ei oma kavandatav tegevus eeldatavasti olulist strateegilist keskkonnamõju, kavandataval tegevusel puudub piiriülene keskkonnamõju. 

Pihtla Vallavolikogu 25.01.2017 otsus nr.3 - Detailplaneeringu algatamine 
Pihtla Vallavalitsuse 06.02.2017 korraldus nr.22 - Strateegilise keskkonnamõju hindamise mittealgatamine

Enim loetud artiklid